USA

2019

France

2017

Australia

2015

USA

2013

Canada

2011

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam do Lê Thị Kim (Kim Uyên) khởi xướng thành lập vào tháng 7 năm 2011 và được tổ chức cứ mỗi hai năm một lần luân phiên khắp nơi trên thế giới, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống của đất nước.
Đại Hội lần thứ I đã diễn ra vào năm 2011 tại Mississauga, Toronto, Canada; lần thứ II vào năm 2013 tại Seattle, Washington, USA và lần thứ III vào năm 2015 tại Bank town (Sydney) và Victoria (Melbourne), Australia. Đại Hội lần thứ IV sẽ được tổ chức vào năm 2017 tại Paris, France. Qua 3 lần tổ chức, Đại Hội đã thu hút được sự tham gia, cộng tác của các giáo sư và các nhóm nhạc hiện đang hoạt động khắp nơi trên thế giới, để cùng góp sức và chung tay giữ gìn phát triển Đại hội.


WELCOME TO THE WEBSITE OF
THE VIETNAMESE TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL

The Vietnamese Traditional Music Festival was founded in July, 2011 by Le Thi Kim (Kim Uyen) and is held every two years in different countries, in order to preserve and promote the traditional music of Vietnam.
The first festival was hosted in 2011 in Mississauga, Toronto, Canada; the second one in 2013 in Seattle, Washington, USA and the third one in 2015 in Bank town (Sydney) and Victoria (Melbourne), Australia. The fourth Vietnamese Traditional Music Festival will be hosted in Paris, France. The past festivals were a great success thanks to the participation and contribution of professors and music groups all over the world, who continue to promote the Vietnamese traditional music to the wide world.


BIENVENUE SUR LE SITE DU
FESTIVAL DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE VIETNAMIENNE

Le Festival de la Musique Traditionnelle Vietnamienne a été fondé en Juillet 2011 par Le Thi Kim ( Kim Uyen) et a lieu tous les deux ans dans différents pays. Ce festival mondial a pour objectif de préserver et promouvoir la musique traditional du Viêtnam.
Le premier festival a été organisé en 2011 à Mississauga, Toronto, Canada ; le second en 2013 à Seattle, Washington, États-Unis et le troisième en 2015 à Bank Town (Sydney) et Victoria (Melbourne), Australie. Le quatrième Festival de Musique Traditionnelle Vietnamienne sera organisé en 2017 à Paris, France. Les éditions précédentes furent un grand succès grâce à la participation et la contribution des professeurs et des groupes de musique, qui continuent de promouvoir la musique traditionnelle vietnamienne aux quatre coins du monde.