Home Page

Taipei

2024

USA

2019

France

2017

Australia

2015

USA

2013

Canada

2011

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam do Lê Thị Kim (Kim Uyên) khởi xướng thành lập vào tháng 7 năm 2011 và được tổ chức cứ mỗi hai năm một lần luân phiên khắp nơi trên thế giới, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống của đất nước.
Đại Hội lần thứ I đã diễn ra vào năm 2011 tại Toronto; lần thứ II vào năm 2013 tại Seattle; lần thứ III vào năm 2015 tại Sydney-Melbourne, lần thứ IV vào năm 2017 tại Paris và lần thứ V vào năm 2019 tại Wetsminster, California. Các kỳ Đại Hội trước đã thu hút được sự tham gia, cộng tác của các giáo sư và các nhóm nhạc hiện đang hoạt động khắp nơi trên thế giới, để cùng góp sức và chung tay giữ gìn phát triển Đại hội. Theo dự kiến, Đại Hội lần thứ VI sẽ được tổ chức tại Đài Loan trong khuôn khổ chương trình văn hóa nghệ thuật do Đại học Nghệ thuật quốc gia Đài Bắc tổ chức.


WELCOME TO THE WEBSITE OF
THE VIETNAMESE TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL

The Vietnamese Traditional Music Festival was founded in July, 2011 by Le Thi Kim (Kim Uyen) and is held every two years in different countries, in order to preserve and promote the traditional music of Vietnam.
The first festival was hosted in 2011 in Toronto; the second one in 2013 in Seattle, the third one in 2015 in Sydney-Melbourne, the fourth one in 2017 in Paris and the fifth one in 2019 in Westminster, California. The past festivals were a great success thanks to the participation and contribution of professors and music groups all over the world, who continue to promote the Vietnamese traditional music to the wide world. The sixth festival will be normally held in Taiwan during the annual art program organized by the Taipei National University of Arts.


BIENVENUE SUR LE SITE DU
FESTIVAL DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE VIETNAMIENNE

Le Festival de la Musique Traditionnelle Vietnamienne a été fondé en Juillet 2011 par Le Thi Kim ( Kim Uyen) et a lieu tous les deux ans dans différents pays. Ce festival mondial a pour objectif de préserver et promouvoir la musique traditional du Viêtnam.
Le premier festival a été organisé en 2011 à Toronto ; le second en 2013 à Seattle ; le troisième en 2015 à Sydney-Melbourne, le quatrième en 2017 à Paris et le cinquième en 2019 à Westminster, en Californie. Les éditions précédentes furent un grand succès grâce à la participation et la contribution des professeurs et des groupes de musique, qui continuent de promouvoir la musique traditionnelle vietnamienne aux quatre coins du monde. Le sixième festival se tiendra normalement à Taiwan lors du programme artistique annuel organisé par l’Université Nationale des Arts de Taipei.