Đại Hội 2024

Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam lần VI diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 11 năm 2024 tại  Đài Loan, được tổ chức bởi trường Taipei National University of the Arts.

Cũng như các lần Đại Hội trước, mục đích của Đại Hội lần VI là:► trau giồi kinh nghiệm giảng dạy, trình diễn và học hỏi về âm nhạc truyền thống► kết chặt tình thân giữa các tổ chức, các nhóm nhạc dân tộc Việt Nam trên khắp thế giới► phổ biến, duy trì và phát huy âm nhạc dân tộc Việt NamThư mời tham gia Đại Hội


The VI Vietnamese Traditional Music Festival will be hosted by the Taipei National University of the Arts in Taiwan from Nov.14 to 16, 2024.

The goals of the Vietnamese Traditional Music Festivals consist of:► sharing and exchanging experiences in teaching, performance and study of Vietnamese traditional music► strengthening bonds among Vietnamese traditional music groups worldwide► preserving and promoting the Vietnamese traditional music to different corners of the worldInvitation to the 6th Vietnamese Traditional Music Festival


Le VI Festival de la Musique Traditionnelle Vietnamienne sera organisé par l’école  Taipei National University of the Arts du 14 au 16 Novembre, 2024.

Nos objectifs sont :► partager et échanger nos expériences dans le domaine de la didactique et de la performance► renforcer les liens entre les groupes de musique à travers le monde► préserver et promouvoir ce patrimoine aux quatre coins du mondeInvitation pour le VI Festival de la Musique Traditionnelle Vietnamienne