Thành Viên / Participants

*Taipei National University of the Arts (Department of Traditional Music)
*HuongViet Performing Arts Group (Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt)
*Tre Viet Performing Arts Group (Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Tre Việt )
* Musique Traditionnelle Vietnamien (Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc Oslo)