Chương trình dự định tạm thời / Temporary program /Programme temporaire

 

Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam lần thứ VI sẽ được tổ chức trong 3 ngày:

Nhân dịp Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam lần thứ VI, Ban Tổ Chức mời tất cả các giáo sư, các tham dự viên giàu kinh nghiệm về âm nhạc truyền thống của ba miền đất nước Việt Nam cùng nhau truyền đạt, trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm cho nhau.

The Sixth Vietnamese Traditional Music Festival will be organized as follows:

On the occasion of the 6th Vietnamese Traditional Music Congress, the Organizing Committee invited all professors and participants with rich experience in traditional music from the three regions of Vietnam to jointly convey and exchange ideas, knowledge and experience for each other.

Le Sixième Festival de la Musique Traditionnelle Vietnamienne sera organisé comme suit :

A l’occasion Sixième Congrès de musique traditionnelle vietnamienne, le comité d’organisation a invité tous les professeurs et participants possédant une riche expérience en musique traditionnelle des trois régions du Vietnam à transmettre et échanger ensemble des idées, des connaissances et des expériences les uns avec les autres.

 

Thứ năm 14/11/ 2024– Gặp gỡ trao đổi Đàn & Hát- Gather- Rassembler les gens

9:30–10:00AM Khai mạc Đại Hội/ opening of the festival/ ouverture du festival
10:00AM–12:00PM Họp mặt trao đổi và trình tấu/Meeting and gather together/rassembler les gens 
12:00–13:00PM Nghỉ Giãi lao-Break time- déjeuner
13:00–16:00PM  Họp mặt trao đổi và trình tấu/Meeting and gather together/rassembler les gens.

 

Thứ sáu 15/11/2024– Diễn thuyết-  Masterclass-Cours de maître

10:00–10:30AM Introduction-Master classes
10:30–11:30AM Sự khác nhau giữa đàn Guzheng và Đàn Tranh/The different between Guzheng & Đàn Tranh/La différence entre Guzheng & Đàn Tranh-Dr. Việt Hải 
11:30–12:30AM Kim Yến……………
12:30–13:30PM   Nghỉ Giãi lao-Break time- déjeuner
13:30–14:30PM Kim Uyên………
14:30–15:30PM  Guest …….
15:30–17:00PM Trao quà kỷ niệm cho các Đoàn văn nghệ và tham dự viên/Gifts for festival attendees/ cadeaux aux participants du festival.

 

Thứ bảy 16/11/2024 – Hòa nhạc tổng kết Đại Hội và tiệc kết thúc- Concert &Final party-Concerts et  goûters

9:30–10:00AM Khai mạc Đại Hội/ opening of the festival/ ouverture du festival
10:00AM–12:00PM Họp mặt trao đổi và trình tấu/Meeting and gather together/Rassembler les gens 
12:00–13:00PM Nghỉ Giãi lao-Break time- déjeuner
13:00–17:00PM  Tổng dượt/Rehearsal/Repetition
17:00–18:30PM  Nghỉ Giãi lao-Break time- déjeuner
18:30–21:30PM Hòa nhạc tổng kết Đại Hội/Concert/ concert de clôture du festival.