ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1. Khán giả dự hòa nhạc và tiệc nhẹ tối ngày thứ bảy 22/07/2017

 • Xin quý vị vui lòng đặt vé qua số điện thoại Phượng Ca 06.60.48.66.86 hoặc 01.39.95.28.53 và thanh toán bằng tiền mặt tại buổi hòa nhạc. Quý vị cũng có thể mua vé qua mạng tại http://www.billetreduc.com/189250/evt.htm?nr=
 • Giá vé (hòa nhạc và tiệc nhẹ): 25 euros.

2. Các nghệ sĩ, nhạc sĩ tham gia cả 3 ngày Đại Hội

 • Xin quý vị vui lòng điền đơn đăng ký tham dự trên mạng. Đối với người tham dự dưới 18 tuổi, ngoài đơn đăng ký tham dự, phụ huynh hoặc người giám hộ cần điền vào đơn đồng ý và gửi về Ban Tổ Chức bằng email, hoặc người tham dự sẽ nộp trực tiếp cho Ban Tổ Chức tại Đại Hội.
 • Phí tham gia (đã bao gồm 3 bữa ăn trưa và tiệc nhẹ sau buổi hòa nhạc): 50 euros. Thanh toán bằng tiền mặt tại ngày đầu tiên của Đại Hội.

REGISTRATION

1. Concert and closing cocktail on Saturday 22 July 2017

 • Please book your ticket by calling Phượng Ca 06.60.48.66.86 or 01.39.95.28.53 and pay your ticket by cash upon arrival at the concert. You can also buy your ticket online at http://www.billetreduc.com/189250/evt.htm?nr=
 • Price (concert and closing cocktail): 25 euros.

2. The whole 3 days of the festival

 • If you wish to participate to the whole 3 days of the festival, please fill out the online registration form. In addition, for participants under 18 years old, it is compulsory for their parent or legal guardian to fill out the parental consent form and send it to the organizing committee by email, or the participant to hand it to the organizing committee on arrival at the festival.
 • Registration fee (including 3 lunches and closing cocktail): 50 euros. This fee can be paid by cash upon arrival at the festival.

INSCRIPTION AU FESTIVAL

1. Concert et pot de clôture

 • Veuillez réserver votre billet par téléphone au Phượng Ca 06.60.48.66.86 ou 01.39.95.28.53 et payer votre billet en espèces en arrivant au concert. Vous pouvez également acheter votre billet en ligne http://www.billetreduc.com/189250/evt.htm?nr=
 • Prix (concert et pot de clôture) : 25 euros.

2. Trois jours complets du festival

 • Si vous souhaitez participer au trois jours complets du festival, nous vous invitons à vous inscrire en ligne. Les participants mineurs devront en outre compléter cette inscription par une autorisation parentale, à faire parvenir aux organisateurs.
 • Frais d’inscription (y compris 3 repas de déjeuner et pot de clôture) : 50 euros. Vous pouvez regler votre inscription en espèces en arrivant au festival.