PHOTOS & VIDEOS

Photos by Lục Thanh Tùng, Mohamed Atlas, Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Thúy Loan, Phạm Hải, Phạm Nhất Lập, Vũ Hoàng Ngọc Ánh: https://goo.gl/photos/o3BvxKr4xe5qDghK7

Phóng sự của SBTN phát trên Youtube ngày 26/07/2017

Tóm tắt ngày 20/07/2017 của Đại Hội

Tóm tắt ngày 21/07/2017 của Đại Hội