Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam lần IV sẽ được tổ chức trong 3 ngày:

Thứ năm 20/07/2017 – Masterclass
Nhân dịp Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam lần thứ IV, Ban Tổ Chức mời các giáo sư giàu kinh nghiệm về âm nhạc truyền thống của ba miền Việt Nam đến để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho các thành viên tham gia Đại Hội.
Thứ sáu 21/07/2017 – Thi trình tấu đàn tranh
Nhằm cổ vũ niềm đam mê đối với âm nhạc dân tộc cũng như phát huy tiềm năng của các bạn chơi nhạc cụ truyền thống, Ban Tổ Chức Đại Hội phát động cuộc thi đàn tranh dành cho các bạn học ở 2 trình độ: dưới 5 năm và từ 5 năm trở lên. Giải thưởng sẽ được trao trong chương trình hòa nhạc vào thứ bảy 22/07/2017.
Ngoài ra, các tham dự viên sẽ có dịp thưởng thức phần trình tấu của các giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Châu, Nguyễn Thanh và nghệ sĩ Kim Uyên. Ngày thứ 2 của Đại Hội cũng bao gồm cuộc thảo luận về âm nhạc dân tộc giữa tất cả tham dự viên và các giáo sư khách mời.
Thứ bảy 22/07/2017 – Hòa nhạc tổng kết Đại Hội và tiệc kết thúc

20/07/2017 09h00 – 09h30: khai mạc Đại Hội
09h30 – 12h00: masterclass nhạc miền Nam (cô Ngọc Dung và cô Nguyễn Thị Mai)
12h00 – 13h00: ăn trưa
13h00 – 15h30: masterclass nhạc miền Trung (cô Phương Oanh, nghệ sĩ Kim Uyên)
15h30 – 16h00: giải lao
16h00 – 18h30: masterclass nhạc miền Bắc (cô Đỗ Thị Phương Bảo)
21/07/2017 09h00 – 09h30: họp mặt Ban Giám Khảo cuộc thi đàn tranh
09h30 – 11h00: thi trình tấu đàn tranh ở 2 hạng mục trên và dưới 5 năm học
11h00 – 11h30: trình tấu của cô Nguyễn Thị Ngọc Châu và cô Nguyễn Thị Thanh 11h30 – 12h00: công bố kết quả cuộc thi đàn tranh
12h00 – 13h30: ăn trưa

13h30 – 16h00: thảo luận về âm nhạc dân tộc với các giáo sư khách mời
16h00 – 17h00: trao quà kỉ niệm cho các tham dự viên
17h00 – 17h30: nghệ sĩ Kim Uyên giới thiệu vài sáng tác tiêu biểu
22/07/2017 09h00 – 12h00: chuẩn bị các tiết mục cho buổi hòa nhạc
12h00 – 13h30: ăn trưa

13h30 – 17h30: tổng dợt trên sân khấu cho buổi hòa nhạc
17h30 – 18h30: giải lao
19h00 – 21h30: hòa nhạc tổng kết Đại Hội
21h30 – 22h30: tiệc kết thúc

The Fourth Vietnamese Traditional Music Festival will be organized as follows:

Thursday 20 July 2017 – Masterclass of traditional music
During the first day of the Festival, the invited music professors who are specialists in traditional music of 3 regions of Vietnam, will give a short talk and share their knowledge as well as experiences to the masterclass participants.
Friday 21 July 2017 – Traditional musical instrument contest
The contest includes 2 categories: the first one for participants with less than 5 years of studying and playing instruments and the second one for those with 5 years of experiences or more.
The contest prizes will be awarded during the concert on Saturday 22 July 2017
Saturday 22 July 2017 – Concert and closing cocktail

20/07/2017 09h00 – 09h30: opening of the festival
09h30 – 12h00: masterclass – music of the south (professors Ngọc Dung and Nguyễn Thị Mai)
12h00 – 13h00: lunch
13h00 – 15h30: masterclass – music of the center (professors Phương Oanh and Kim Uyên)
15h30 – 16h00: break
16h00 – 18h30: masterclass – music of the north (professor Đỗ Thị Phương Bảo)
21/07/2017 09h00 – 09h30: meeting of the zither contest jury
09h30 – 11h00: zither contest
11h00 – 11h30: recital of professors Nguyễn Thị Ngọc Châu and Nguyễn Thị Thanh
11h30 – 12h00: announcement of zither contest winners
12h00 – 13h30: lunch
13h30 – 16h00: panel discussion about traditional music with invited professors
16h00 – 17h00: gifts for festival attendees
17h00 – 17h30: recital of Kim Uyên
22/07/2017 09h00 – 12h00: preparation for the concert
12h00 – 13h30: lunch
13h30 – 17h30: rehearsal for the concert
17h30 – 18h30: break

19h00 – 21h30: concert
21h30 – 22h30: closing cocktail

Le Quatrième Festival de la Musique Traditionnelle Vietnamienne sera organisé comme suit :

Jeudi 20 Juillet 2017 – Masterclass de la musique traditionnelle du Vietnam
Les professeurs invités, spécialistes de la musique traditionnelle de 3 régions du Vietnam, vont animer ce masterclass. Ils commenceront par un exposé et partageront ensuite leurs connaissances ainsi que leurs expériences.
Vendredi 21 Juillet 2017 – Concours de pratique instrumentale traditionnelle
Le concours comprend 2 catégories : la première pour les participants de moins de 5 ans d’études et de pratique ; et la seconde pour ceux de 5 ans d’expériences ou plus.
Des prix seront décernés lors du concert du samedi 22 Juillet 2017.
Samedi 22 Juillet 2017 – Concert et pot de clôture

20/07/2017 09h00 – 09h30 : ouverture du festival
09h30 – 12h00 : masterclass – musique du sud (professeurs Ngọc Dung et Nguyễn Thị Mai)
12h00 – 13h00 : déjeuner
13h00 – 15h30 : masterclass – musique du centre (professeurs Phương Oanh et Kim Uyên)
15h30 – 16h00 : pause
16h00 – 18h30 : masterclass – musique du nord (professeur Đỗ Thị Phương Bảo)
21/07/2017 09h00 – 09h30 : réunion du jury du concours de cithares
09h30 – 11h00 : concours de cithare
11h00 – 11h30 : récital des professors Nguyễn Thị Ngọc Châu and Nguyễn Thị Thanh
11h30 – 12h00 : annonce de résultat du concours de cithares
12h00 – 13h30 : déjeuner
13h30 – 16h00 : échange sur la musique traditionnelle avec les professeurs invités
16h00 – 17h00 : cadeaux aux participants du festival
17h00 – 17h30 : récital de Kim Uyên
22/07/2017 09h00 – 12h00 : préparation pour le concert
12h00 – 13h30 : déjeuner
13h30 – 17h30 : répétition sur scène
17h30 – 18h30 : pause
19h00 – 21h30 : concert de clôture du festival
21h30 – 22h30 : pot de clôture